Irene Schuster & Erwin Edlinger

Irene Schuster und Erwin Edlinger, beide wohnhaft in Lengenfeld, haben am 10. September 2022 am Golfplatz Lengenfeld beschlossen, von nun an als Ehepaar durchs Leben zu gehen.

  • Schuster_-_Edlinger
    Schuster_-_Edlinger